بساز و بفروش: پک کامل

قیمت ۹۸۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل هر سه روز سمینار بساز و بفروش است که شامل:

روز اول : بیزینس پلن نویسی

روز دوم: فروش

روز سوم: کمپین فروش انفجاری