قوانین بازگشت کالا

قوانین بازگشت کالا :

  1.  عدم استفاده از محصول
  2.  فقط تا ۲۴ ساعت بعد از ارسال امکان مرجوع وجود دارد.
  3.  در صورتیکه ایراد از محصول مجموعه کندو باشد هزینه های بازگشت با کندو بوده در غیر اینصورت هزینه ها با مشتری است.

قوانین تعویض کالا :

  1.  تا ۲۴ ساعت بعد از ارسال امکان تعویض وجود دارد.
  2. در صورتیکه ایراد از محصول مجموعه کندو باشد هزینه های بازگشت با کندو بوده در غیر اینصورت هزینه ها با مشتری میباشد.