تاییدیه شرکت در رویداد

ثبت نام شما در رویداد کندو با موفقیت انجام شد.

از همراهی با شما در این رویداد خرسندیم.

برای شما موفقیت در رویداد حضوری را  آرزومندیم

با احترام کندو