این محصول تنها برای افراد ثبت نام شده در رویداد کندو قابل انتخاب است.